Yasai tempura maki 8gab, Spicy ebi hot roll 8gab, Sake avokado maki 8gab, Akene maki 8gab, Ebi shimmo maki 8gab, Nagano maki 8gab, Phildelphia maki 8gab, Snow krab maki 8gab, Teka maki 8gab