Sake avokado maki 8gab, Yasai chizu maki 10gab, Toky maki 8gab, Vegei Yasai maki 8gab, Yokto maki 8gab, Snow krab maki 8gab